Veelgestelde vragen

17okt 2014
 1. Mag ik boos zijn op God?

  Dat je een antwoord op deze vraag zoekt, toont dat er iets wringt in je. Misschien vind je dat het je als mens niet toekomt om boos op God te zijn – gewoon omdat Hij God is.

  Je kan op twee manieren boos zijn. Je kan bijvoorbeeld beschuldigend tegen God zijn: “Waarom heb je dit of dat laten gebeuren!” of “Waarom is het niet zo gekomen als ik gebeden heb!” Daarmee zou je God beschuldigen dat hij een fout heeft gedaan. Je zou Hem aanklagen omdat Hij niet dat deed wat jij wou. Daarmee zou je je boven God stellen.

  Je zou ook tegen God kunnen zeggen: “Ik weet dat U een liefdevolle God bent en dat U altijd het goede met mij voorheeft, en nu gebeurt dit, en dat kan ik helemaal niet rijmen…” of “Ik weet dat U altijd luistert naar uw kinderen, maar nu verwart het me dat ik dit zo niet ervaar…” Als je op die manier bidt, stel je je niet boven God. In deze houding mag je al je gevoelens voor God uitstorten.

  In de Bijbel vind je hiervoor vele voorbeelden. Lees bijvoorbeeld Psalm 13, 62 of 77.

  Als je niet uitkomt met je vragen, zoek dan iemand in de kerk om mee te praten. Of mail naar Chris.

 2. Ik ben bang voor de dood. Wat moet ik doen om minder bang te zijn?

  De dood is voor ons mensen allemaal iets moeilijk. Als iemand van onze kennissen sterft, worden wij beroofd van een goede vriend of een familielid en als wijzelf geconfronteerd zijn met de dood (en dat zijn we tenslotte allemaal, aangezien er altijd iets kan gebeuren) hangt er iets vreselijk onbekends boven ons.

  Als je een kind van God bent, als je weet dat Jezus voor je zonde gestorven is, dan mag je weten dat je hele leven in Zijn hand is. Niets is voor Hem verborgen, ook je angsten en gevoelens niet. Je mag Hem vertrouwen, dat Hij dan ook nog bij je is en je helpt. Je kan hierbij steunen op de Bijbel. Hier een paar verzen die kunnen helpen:

  “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14:2) → Jezus wacht op ons.

  “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

  ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.” (Psalm 23:4) → Er is troost voor ons.

  “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:35,37-39) → Alles wat ons overkomt is in Gods hand. Zijn liefde staat boven alles.
  Je mag op deze beloften staan, ook al zegt je gevoel iets anders. Vele mensen hebben tijdens het sterven ervan getuigd dat Jezus hen tegemoet komt en zijn daardoor rustig geworden. God weet hoe moeilijk sterven is voor ons en Hij zal ons helpen als het zo ver is.

 3. Ik lieg heel veel. Ik weet dat dit van God niet mag, maar ik kan het niet laten. Kan je me helpen?

  Goed dat je af wilt van het liegen. God heeft het goed bedoeld met de opdracht om niet te liegen, want als we liegen komt er iets tussen ons en de ander (en tussen ons en God) en dat is niet fijn. Eerlijk te zijn brengt mensen dichter bij elkaar, maar het is soms moeilijk. Als je veel liegt kan dit tot een patroon van handelen worden en dan kan het zijn dat het niet gemakkelijk is om ervan af te geraken. Vraag ten eerste God om hulp. Hij wil je zeker erbij helpen.

  Denk ook erover na waarom je liegt. Als je de oorzaak bestrijdt is het gemakkelijker om te stoppen. Er zijn verschillende redenen om te liegen, bijvoorbeeld:

  – omdat je denkt dat je niet aan de verwachtingen van andere mensen voldoet; door te liegen maak je jezelf tot iemand anders
  –> Iedere mens faalt, dat maakt je niet minder kostbaar. Dat Jezus voor onze tekortkomingen gestorven is, kan je daadwerkelijk vrijheid geven in het leven.
  – omdat je je interessanter wilt maken
  –> Denk niet dat je niet interessant bent! Iedereen is uniek en heeft iets bij te dragen in de groep.
  – omdat je wilt voorkomen dat je straf krijgt, thuis of op school
  –> Natuurlijk is het vervelend om straf te krijgen, maar soms is het een logisch gevolg. Durf jij?
  – omdat je gewoon je rust wilt en niet aan iedereen alles wilt vertellen
  –> Je mag altijd grenzen stellen en het is mogelijk zonder te liegen.
  – omdat je anders zou moeten klikken
  –> Als je klikt, komt er verwijdering van de vrienden. Als je liegt komt er verwijdering van God. Waarvoor kies jij?

  Als je toch weer faalt, laat je dan niet ontmoedigen. Vraag God om vergeving en probeer het opnieuw.

  En als het echt niet lukt, vraag dan een volwassene, die je vertrouwt om je te helpen.

 4. Ik weet niet of ik goed bezig ben met mijn geloof. Hoe kan ik weten of ik in de hemel kom?

  Geloof jij dat Jezus leeft? Dat God Zijn enige Zoon naar de aarde heeft gestuurd om uiteindelijk voor jou en mij te sterven aan het kruis? Geloof je dat Hij is opgestaan en nu bij de Vader zit om voor jou een plek vrij te houden? En heeft dit geloof tot gevolg dat je stappen zet om anders te gaan leven? Zo ja, dan mag je er zeker van zijn dat je in de hemel komt.

  Er zullen altijd momenten zijn waarop je twijfelt, waarop je denkt niet goed genoeg te zijn. Maar God houdt van je zoals je bent, met je vallen en opstaan. Maar je bent hier niet alleen in, ga samen met vrienden, met je jeugdgroep op zoek naar een manier om te groeien in je geloof. Waardoor je dichter bij God mag komen en meer op Hem mag lijken.

 5. Ik wil eigenlijk meer bidden maar ik hou het niet vol. Heb je tips voor mij om het vol te houden? En hoe kan ik in de juiste houding bidden zodat ik ook gebedsverhoringen beleef?

  Bidden is belangrijk, maar het vraagt ook wel wat inspanning. Er zijn wel wat tips die je op weg kunnen helpen. Hier heb je er alvast 5.

  • Gebruik gebed om God te leren kennen.
   De discipelen hadden ook moeite met bidden, ze vroegen ook om tips. Toen leerde Jezus hen bidden. Het Onze Vader, wat ons eigenlijk heel veel leert over God. Gebed is de manier om God te leren kennen. Neem daar de tijd voor.
  • Zorg voor discipline
   Dat je geen tijd hebt om te bidden is een fabeltje. Er is altijd wel tijd ook al heb je het druk. Als je hier moeite mee hebt, zorg voor een vast moment om te bidden. Aan het begin van de dag, tegen de avond, … Zorg alleen dat het geen sleur wordt.
  • Eigen gebed
   Maak gebed iets van jezelf. Er zijn oneindig veel manieren om te bidden. Je kan God een brief schrijven, je kan een lied zingen, je kan een schilderij of tekening maken, … Ga na wat jou aanspreekt en maak het je eigen. Je zal zo veel meer plezier vinden in het bidden.
  • Bidden als lifestyle
   In 1 Thessalonicenzen 5:16-18 staat: “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt”.Bid op de fiets, als je de afwas doet of in de les zit. Er staat ook bij: wees altijd verheugd en dank God. Bidden kan snel een klagen worden. God wordt dan bestookt met klagen en zuchten. Er is niets mis mee God iets te vragen, maar vergeet Hem niet te bedanken voor alle kleine dingen in je leven die wel goed gaan. Verheug je in je gebed en zie het als een gesprek met God, wees blij dat je met God kan en mag praten!!

  Houdt het levend
  Dicht bij God leven en in gesprek gaan met Hem zorgt voor een levende relatie waaruit je vreugde en liefde mag putten. Als je een juiste, positieve gebedshouding aanneemt zal je ook meer merken dat God je gebed verhoort.

 6. Ik vind stille tijd houden moeilijk. Hoe moet ik eraan beginnen en hoe kan ik het volhouden?

  Mooi dat je stille tijd wilt houden. Wanneer je stille tijd houdt bouw je aan je relatie met God. Je leest in de Bijbel over hoe Hij is, wat Zijn plan is met de mens en zo veel meer. Op die manier groei je dichter naar hem toe. En dat is net wat je wilt als je christen bent.

  Iemand is hiermee niet blij, dat is satan. Hij probeert je af te leiden zodat je niet aan stille tijd toekomt. Als je toch doorzet, kan hij enkel machteloos toekijken. In het begin lijkt het misschien alsof je op automatische piloot stille tijd inlast, maar na een tijdje krijg je echt het verlangen om steeds meer te weten te komen over wie God is.

  Een goede manier om aan stille tijd te beginnen om het vol te houden is een specifieke tijd apart te zetten. Probeer elke dag hetzelfde moment te nemen. Een moment waarop jij je het beste kan concentreren en gericht kunt zijn op het lezen van Gods Woord.

  Daarnaast kan het helpen om een speciaal plekje te hebben waar je alleen kan zijn met God, zonder afgeleid te worden door geluiden of mensen om je heen.

  De inhoud van stille tijd kan je zelf invullen zoals jij het liefste werkt. Je kan een dagboek volgen, Bijbelboeken doorlezen met of zonder leesrooster, je kan een tijd van gebed inlassen,… Het is gemakkelijker om met het Nieuwe Testament te beginnen dan met het Oude Testament.

  Als je een stukje leest, stel jezelf dan de volgende vragen:

  • Wat staat er in over God (Vader, Zoon, Geest)?
  • Wat staat er in over de mens (dus over jou?)
  • Een na te laten zonde?
  • Een te volgen voorbeeld?
  • Hoe zal je dit vandaag in de praktijk brengen?
 7. Waar is God wanneer je Hem het hardst nodig hebt?

  Vaak voelt het zo alsof God er niet is op momenten dat wij Hem het hardste nodig hebben. Wij denken vaak dat in ons leven alles goed moet lopen wanneer we God kennen en van Hem houden. Maar: “God belooft ons geen gemakkelijke reis, wel een behouden aankomst.” Er staan heel wat beloftes in de Bijbel die zeggen dat God steeds aanwezig is en ziet waarmee je worstelt. Soms hebben we bepaalde verwachtingen van God in een bepaalde, moeilijke situatie. God heeft echter het grotere perspectief en ziet het gehele plaatje waarin die ene situatie valt waar je het zo moeilijk mee hebt. God weet op dat moment wat voor jou het beste is en Hij zal vanuit dat beeld kijken wat jij al dan niet nodig hebt.

  Bekijk eens het liedje ‘voetstappen in het zand’ – van Remco Hakkert waar deze worsteling heel sterk naar voren komt.

  Wil je aan Chris vertellen waarmee je worstelt? Stuur gerust een mailtje.

 8. Als ik God teleurgesteld heb, wat moet ik dan doen?

  Wat zou je doen als je een vriend of vriendin teleurgesteld hebt? Naar die persoon toe gaan en er over praten: vertellen wat je gedaan hebt… Vertellen dat je ziet dat je de persoon teleurgesteld hebt en zeggen dat het je spijt door vergeving te vragen.
  Met God mag je ook zo omgaan. God verwacht niet dat je geen fouten maakt, maar verlangt er wel naar dat je naar Hem toegaat, erkent dat je fouten gemaakt hebt én het goed maakt door vergeving te vragen. Zo herstel je relaties (1 Johannes 1:9).

  In sommige gevallen moet je er wel bij zeggen dat je aan je probleem wil werken. Dit als het gaat om dingen die steeds opnieuw voorvallen. Dan is ‘vergeef me’ alleen niet voldoende.

  Vaak gaat het in de relatie met God hierom: We ervaren dat God teleurgesteld is in ons, omdat het al de zoveelste keer is dat je vergeving vraagt. Je wijst jezelf af door de gedachte ‘God is teleurgesteld in me’, maar worstelt met de onderliggende vraag: ‘Wil God me nog wel aanvaarden als Zijn kind?’ Hierin kan ik je verzekeren: God laat zijn kind niet zomaar vallen. Maar Hij wil tegelijkertijd ook het beste voor Zijn kind, bijvoorbeeld leven in vrijheid, zonder zonde. Daarom: zoek naar een weg om het anders te doen. Vraag iemand om je te helpen bij datgene waarin je denkt God te hebben teleurgesteld. Bij God gaat het er niet om dat je het gelijk goed doet, maar dat je aan de slag wilt gaan. Dat er een verlangen is Zijn wil te volgen. Als jij deze stap zet, dan reageert God gelijk, door jou in de stappen die je zet te leiden. En door deze samenwerking, wordt de relatie tussen jou en God een toffe relatie.

 9. Ik wil God in alles volgen, maar telkens weer gebeuren me dezelfde dingen opnieuw. Wat kan ik doen?

  Het is ontzettend mooi als je God in alles wil volgen.

  Helaas zijn we nog steeds mensen die fouten maken, omdat we nu eenmaal niet volmaakt zijn en kunnen worden hier op aarde. Goed is het om te weten dat Jezus speciaal voor onze zonde is gestorven. Goed is het om te weten dat we steeds onze fouten met een oprecht hart mogen belijden bij God. God is geduldig en zal je zonde vergeven. Laat je niet ontmoedigen.
  Denk eraan: God is blij met jou en met alles wat je voor Hem doet. Als je God steeds beter leert kennen door het lezen van Zijn Woord, ga je stap voor stap meer op Jezus lijken.

  Misschien zit je vast in een bepaald verkeerd patroon? Vraag dan iemand om je hierin te helpen. Soms is het goed om na te denken over de dingen die dat patroon misschien veroorzaken of in stand houden. En je kan ook een mailtje naar Chris schrijven.

 10. Ik zie geesten, maar dat durf ik aan niemand te vertellen omdat ik denk dat ze dan denken dat ik gek ben. Is dit nog normaal?

  Sommige mensen, ook gelovigen, zien of horen geesten. Sommige zijn het zo gewoon dat ze denken dat het normaal is, anderen vinden het dan weer zo ongewoon dat ze denken dat ze gek zijn.

  Je bent niet gek als je dit ervaart, maar je beleeft de onzichtbare wereld. God wil je graag hiervoor beschermen.

  Praat hierover met een medewerker uit je gemeente of iemand anders die je vertrouwt. Of stuur een mailtje naar Chris, dan helpen we je verder.

 11. Ik zie geesten. Hoe kan ik daarvan bevrijd worden?

  Bevrijding is mogelijk! Dat gaat niet altijd snel, is meestal een proces waarin je groeit en God beter leert kennen, zodat je ook leert hoe die strijd te voeren. Zoek hiervoor begeleiding, want als het om bevrijding van occulte machten gaat, heb je de steun van andere gelovigen nodig. Samen kan je dan bidden om bevrijding. Achteraf is het nodig om dicht bij God te blijven, altijd op Hem te vertrouwen en Hem te gehoorzamen.
  Als je hierover meer wilt weten of als je niemand vindt die je vertrouwt, stuur dan een mailtje naar Chris.

 12. Ik zou graag met andere gelovige tieners ontmoeten. Hoe kan ik die vinden?

  Als je geen leeftijdsgenoten in je kerk vindt, ga dan eens op zoek bij een buurgemeente, misschien hebben zij wel een toffe jeugd- of tienergroep waar je je bij kunt aansluiten. Maar je kan ook meegaan op kamp of weekend. Het EJV en PJV (zie www.ejv.be en www.pjv.be) hebben toffe weekend en kampen waar je zeker toffe vrienden zal leren kennen. Maar er zijn nog tal van andere organisaties waarbij je terecht kan. Ook op facebook en andere sociale media zijn er al groepen waar je ook andere christenen kan ontmoeten.

17okt 2014
 1. Hoe kan ik weten wat Gods wil is voor mijn leven?

  Gods wil voor je leven verstaan, heeft alles te maken met de relatie tussen jou en God. In de eerste plaats gaat het erom dat je God leert kennen als iemand die tot jou spreekt. Hiervoor moet je tijd vrij maken en de Bijbel lezen (want God laat zich in de eerste plaats zien door de Bijbel). Het gaat dus om een relatie die je opbouwt, een relatie waarin je de ander zo goed kent, dat je ook weet wat hij wil. Net zoals je een vriend leert kennen.

  Maar bij God zit het toch een beetje anders dan bij een vriend: God wil het in die relatie voor het zeggen hebben, en omdat Hij God is en altijd het goede wil voor je, is dat goed zo. Een hechte relatie met God en gehoorzaamheid horen dus bij elkaar. En het begint bij het leren kennen wie Hij is. Zijn eigenschappen van Alwetend (Hij weet alles het beste) Trouw (Hij zal doen wat Hij beloofd en is te vertrouwen) en Liefde (Hij zorgt voor je) en alle andere, maken ook dat wij gehoorzaam kunnen volgen…

  De basis is dus: luisteren naar Hem en Hem volgen.

  De manier hoe God Zijn wil bekend maakt is voor iedereen anders. Dit heeft te maken met wie jij bent en hoe jij Gods wil verstaat. Voor de één is dit een duidelijk uitgestippelde weg, voor de ander is dit een dagelijks vertrouwen op een God die zijn wegen stapje voor stapje leidt en weet: “God opent en sluit de deuren wel”. Daarnaast gebeurt het ook dat in het ene God duidelijk spreekt en moet je in het andere gewoon dagelijks vertrouwen dat Gods wegen wel duidelijk zullen worden. Hoe dan ook, het heeft alles te maken met vertrouwen en geloven dat je een God dient die je leiden zal en niet laat puzzelen. Een leuke film die je kan bekijken is: ‘This is our time’ Waarin 5 studenten Gods wil zoeken en op een andere manier ervaren hoe God in hun leven werkt.

 2. Ik heb een eetstoornis gehad en ik hou niet van eten.

  In onze maatschappij is eten geen noodzakelijk iets, maar een luxe geworden. Eten wordt gebruikt voor ‘gevoel van genot’ maar ook om jezelf te verwennen, je goed te voelen, of om iets te doen te hebben waardoor je je niet verveelt. Eten of niet eten is soms ook een middel van ‘macht’. Iets wat jij alleen onder controle hebt. Vaak ontstaat dit door een situatie in je leven waarover je geen controle hebt. Belangrijk is om te achterhalen wat dat is. Hierin heb je hulp nodig. Iemand die met je meedenkt en je helpt om het probleem zelf aan te pakken in plaats van de vluchtweg te moeten gebruiken.

  Welke plaats moet eten nu innemen? God schiep een hele schepping om gezond eten aan de mens aan te bieden, maar ook om ervan te genieten, eten dat de mens versterkt en gezond houdt. Door voor jezelf vast te stellen wat goed voor je is om te eten – zowel in variatie als hoeveelheid- en dit plan te volgen, ga je ervaren dat je lichaam op alle vlak positief gaat reageren. Je krijgt energie, voelt je beter en vrolijker, hebt zin om dingen te ondernemen en ervaart dat dingen ook lukken. Dit is een positieve spiraal, waarin eten een functie heeft. Door positief met je lichaam bezig te zijn, verbeter je je levenskwaliteit en ervaar je dat eten ‘goed’ is. Na verloop van tijd zal je dan ook ervaren dat het lekker is…

  Maar alles begint bij een positieve kijk op je eigen leven. Heb je geen positieve kijk op je leven? God wel! Hij wil je het beste geven. Zoek mensen die je hierin bemoedigen of stuur een mailtje naar Chris.

 3. Hoe kan ik weten of mijn gewicht ok is?

  Het is duidelijk: Vrouwen zien zichzelf anders dan anderen hen zien. Daarom is het goed dat je van een neutraal standpunt informatie krijgt, niet van een vriendin die zegt “nee, nee, je bent niet dik” (omdat ze je niet wil kwetsen) en niet van de media die ons voortdurend vrouwen met een perfect lichaam voorschotelen.

  Als je het echt wil weten kan je het op deze website checken:

  http://www.proud2bme.nl/health/Check_je_BMI

 4. Hoe kan ik op een goede manier vermageren?

  Op deze website kan je meer informatie vinden om op een goede manier te vermageren.

  http://www.proud2bme.nl/Proud2B-eat/Gezond_afvallen

 5. Als ik naar anderen kijk, zie ik dat ze heel veel kunnen, en ik kan niets.

  Vaak als we naar anderen kijken, verlangen we te kunnen wat zij kunnen. De dingen die je zelf kunt, zijn zo normaal voor je, dat ze in dat verlangen vervagen. De vraag is: waarom denk je dat je niets kan? En de achterliggende vraag is: wat zou je graag willen kunnen? En vooral waarom zou je dat willen kunnen?

  We vergelijken ons vaak met anderen en stellen een waardeoordeel: “Als ik dat zou kunnen, ben ik ook van waarde”. In dit kader is het belangrijk om te zien naar hoe God denkt.

  God vergelijkt Zijn Kerk met een lichaam. Als je kijkt naar je lichaam zie je dat alles met elkaar in verband staat. Alles werkt door samenwerking. Als je spieren het bv zouden begeven dan zul je zien dat er heel wat stil valt, zelfs je hart… Zijn de spieren dan het belangrijkste? Nee, want de spieren werken weer goed door je opname systeem van voedingstoffen en deze staan dan weer in verband met je darmen en je hormonaal systeem. Elk lichaamsdeel is afhankelijk van een ander, en zo is geen enkel deel het belangrijkste, of onbelangrijk.

  Je hoeft dus je niet bezig te houden met wat anderen kunnen, maar je mag uitzoeken wat jij kunt. En dan zeg je: “Ik kan iets…”

  Dit is een leuk punt om mee aan te slag te gaan. Je mag op zoek gaan naar je kwaliteiten, je gaven, talenten… Online kan je verschillende gaventesten vinden. Of testen die uitzoeken wat je beroepstalenten zijn. Vraag eens aan je voorganger of jeugdleider, met je op zoek te gaan naar je talenten. Of een vriend of vriendin kan je vast vertellen waar je goed in bent en wat je voor hen betekent.

  Uiteindelijk heeft het uitzoeken van je talenten niets te maken met wie jij bent. Want jij bent geliefd door het feit dat je Gods kind bent. Het uitzoeken van je talenten heeft alles te maken met hoe je God mag dienen. God wil jou gebruiken! Als je je gaven en talenten besluit te gebruiken voor God, helpt Hij je ook deze te ontwikkelen… En in het dienen van God, op de plaats waar Hij je wil gebruiken, ligt je totale vervulling.

 6. Hoe kan ik loskomen van negatieve gedachten over mezelf?

  Probeer eerst eens na te gaan waar deze gedachten vandaan komen. Is er iets gebeurd dat je je zo voelt? Misschien is het een idee om alles op te schrijven, deze gedachten van je af te schrijven. Breng deze gedachten ook bij God. Hij begrijpt je en houdt van je zoals je bent. Hij wil niet dat je verdriet hebt en pijn voelt. Stel je open om Gods hulp te aanvaarden. Durf vergeving te vragen voor deze gedachten, het is immers de duivel die ze bij ons naar binnen smokkelt.

  Focus je daarnaast op leuke dingen. Zoek een leuke hobby, doe iets leuks met vrienden waardoor je afgeleid bent van deze gedachten. Een tip is ook om elke dag bijvoorbeeld 3 dingen te zoeken waar je dankbaar voor bent. Schrijf ze op en bedank God hiervoor. Je kan ze nog eens lezen als je het moeilijk hebt. Of zoek een leuke Bijbeltekst die je overal ophangt, waar je dan aan kan denken als het niet goed gaat. Probeer je op God te richten, Hij is liefde, Hij is trouw en genadig. Je mag komen zoals je bent, Hij zal je nooit afwijzen.

  Als je echt merkt dat je niet van deze gedachten af raakt en/of ze worden erger, vraag hulp. Blijf er niet mee zitten, ga naar je jeugdleider, vrienden zodat zij jou misschien kunnen helpen iemand te vinden die jou kan begeleiden, stuur een mailtje naar Chris of chat met Chris.

16okt 2014
 1. Waarom zou ik een gelovig meisje moeten zoeken om te trouwen?

  Je mist heel veel als je met iemand samenleeft waarmee je niet over datgene wat voor jou het allerbelangrijkste is kunt praten. In de hoogtepunten van je leven (je trouw, geboorte van je kind, verdriet dat op je afkomt) is er dan altijd een plek waar je eenzaam bent, of je staat onder druk om beslissingen te maken die tegen jezelf ingaan.

  De reden dat God aanraadt om een gelovige partner te zoeken is omdat Hij je geluk voor ogen heeft (2 Korinthe 6:14). God wil dat je je niet eenzaam voelt in de strijd in het leven, of in de hoogtepunten. Hij wil je ook beschermen tegen de discussies die ontstaan als er beslist moet worden over de kinderen. Meer nog, God wil je kinderen beschermen tegen de verdeeldheid die er is, omdat Hij weet hoe moeilijk dat is voor een kind als papa en mama anders over dingen denken…

  Het lijkt mooi om te trouwen met iemand die je alle vrijheid geeft, maar in datgene waar je echt elkaar nodig hebt, zet je elkaar in een beklemmend kooitje, omdat je daar niet over kan spreken…
  En het allertbelangrijkste: hoe kan je huwelijk een beeld zijn van de relatie tussen Chrsitus en de gemeente, wanneer één partner dit niet kent of niet wil kennen ?
  God wil jou beschermen wanneer Hij je oproept om geen ongelijk span te vormen met een ongelovige (2 Korinthe 6:14).

 2. Hoe kan ik af geraken van zelfbevrediging?

  Zelfbevrediging is in vele gevallen een vluchtweg. Het is voor velen jezelf liefde geven wanneer je bent afgewezen, niet begrepen wordt,… Het probleem met zelfbevrediging is dat het verslavend werkt en dat je wanneer je je niet goed voelt er telkens weer naar teruggrijpt.

  Er staat nergens in de Bijbel dat zelfbevrediging zonde is. Als je het kunt doen uit geloof, zonder onreine gedachten, met zelfbeheersing, zonder egoïstisch met seks bezig te zijn, dan mag het. Je begrijpt het al: dat is onmogelijk. Daarom past zelfbevrediging niet bij een christen.

  In de eerste plaats is het heel belangrijk dat je leert om in de waarheid te wandelen. Ga op zoek naar een vertrouwenspersoon met wie je eerlijk je strijd kunt delen. Ga op zoek naar een vertrouwenspersoon waar je heel concreet afspraken mee kunt maken en die je helpt in het navolgen van deze afspraken . Ga op zoek naar die zaken die je prikkelen om jezelf te bevredigen en durf radicale stappen te zetten.

  Wat prikkelt jouw? Televisie kijken? Weekbladen? Het internet? …Durf met jezelf eerlijk te zijn. Als bijvoorbeeld het ; internet een uitdaging vormt, zet dan heel bewust een filter op je internet (K9 web protect; www1.k9webprotection.com) Daarnaast kan het je helpen om zoveel als mogelijk elke dag in je Bijbel te lezen. Wanneer je de dag bewust met Gods Woord begin, wapen je jezelf in je gedachten en helpt je dit om je gedachten rein te bewaren. Een prachtige zin van D.L. Moody zegt: The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible (Of de Bijbel houdt je weg van zonde, of de zonde houdt je weg van de Bijbel; Johannes 17:17). Ook is het belangrijk om jezelf te vergeven wanneer je faalt. Bid heel bewust voor Gods kracht en volharding. Hij is immers je medestander in de strijd!

  En als er onder een probleem met zelfbevrediging afwijzing, eenzaamheid, verdriet of een ander probleem zit, dan moet daar uiteraard iets aan gedaan worden. Een goed begin is naar Chris te mailen!

 3. Ik durf tegen niemand te zeggen dat ik verkracht ben. Wat moet ik doen?

  Het is afschuwelijk als je verkracht bent. Het kan een enorme invloed hebben op je leven. Jij bent zo waardevol en je lichaam is zo kostbaar dat niemand het recht heeft om daar op een verkeerde manier mee om te gaan. Weet dat God het vreselijk vindt als jou zoiets overkomt.
  Waarom wil je het niet vertellen? Heeft de dader gedreigd dat er nog iets veel erger met je zou gebeuren als je het aan iemand zegt? Of schaam je je? Dat zou ook begrijpelijk zijn. Maar dat zijn allemaal geen goede redenen om hierover te zwijgen. Je hebt er nooit om gevraagd om verkracht te worden!

  Als je het aan niemand vertelt, blijft het in je woekeren, en op die manier heeft de dader invloed op je leven. Zoek een volwassene die je vertrouwt en die naar je luistert, zodat je je verhaal kwijt kunt. Samen kan je over de verdere stappen nadenken. Vraag God dat Hij je iemand toont en om moed om het te vertellen. Hij is bij je!

  Je mag natuurlijk ook een mailtje sturen naar Chris.

 4. Hoe oud moet je zijn voordat je aan een verkering mag beginnen?

  Wanneer je een keuze in je leven maakt, gaat het er niet om wat de maatstaf is (of wat anderen denken), maar om wat goed is. ‘Welke leeftijd is goed voor jou om te beginnen aan een verkering?’ is een betere vraagstelling.

  In de groei van kind naar volwassene ga je door heel wat fases heen. Je lichaam groeit, je verandert emotioneel en geestelijk leer je keuzes maken. Dit groeiproces gaat met ups en downs waardoor je in de pubertijd meer met jezelf bezig bent, je verward kan voelen, emotioneel niet alles in de hand hebt, en niet alles kan inschatten. Naarmate je ouder wordt lukt je dat beter… In deze maatschappij gaat het bij het begrip ‘verkering’ vaak over ‘ik heb een lief’. De betekenis van verkering is ‘je zoekt uit of je met deze persoon gaat trouwen’. De vraag is: wanneer ben je in staat om dit echt op een eerlijke manier uit te zoeken, niet alleen vanuit een gerichtheid van ‘wat is goed voor mij?’ maar ook ‘van wat is goed voor de ander?’

  Bij het uitzoeken of de ander je levenspartner is, horen ook andere vragen, die je nog niet op jonge leeftijd kan beantwoorden: welk werk wil je gaan doen? Ziet je partner jouw job zitten? En hoe zit het met roeping en inzet in een gemeente? Liggen jullie daarin op één lijn? Een laatste maar niet de minst belangrijke vraag is: hoe bewaar je jezelf seksueel rein voor het huwelijk, als je jaren moet wachten voordat je mag/ kan trouwen?

 5. Ik ben verliefd op een niet-christen.

  Het is niet verkeerd verliefd te worden op iemand. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar. Het is een mooi en overweldigend gevoel dat je niet zomaar kwijt kunt, en het kan je plots overweldigen. Je kunt echter wel kiezen wat je ermee doet. Ga je er op in, of laat je het passeren?

  God heeft er interesse aan dat jij de juiste keuzes maakt: Hij wil het beste voor jou. Hij wil eerst en vooral betrokken zijn bij de keuze die je maakt. Vraag God wat Hij van jou verlangt. Hij weet immers wie het beste bij je past. Ga ook bij jezelf na wat jij belangrijk vindt in je leven, in een relatie. Zou het niet mooi zijn om je geloof te kunnen delen met je vriend/vriendin? Zou het niet mooi zijn om samen te kunnen bidden, stille tijd te doen, samen op kamp te gaan of naar de tienergroep? Misschien lijkt het je nu een veel minder goed idee om hierop in te gaan.

  God heeft het ook helemaal anders bedoelt. Hij houdt te veel van je om je een keuze te laten maken die jullie relatie in de weg komt te zitten. Verkering hebben met een niet-christen zou zo’n keuze zijn die je bij God weghoudt.

 6. Ik wil stoppen met porno kijken.

  God heeft jongens (en mannen) zo geschapen dat ze geprikkeld worden door wat ze zien. Het ligt dus in de natuur van een jongen dat hij graag naar porno kijkt. Maar, Gods bedoeling is het dat man en vrouw van elkaar genieten binnen het huwelijk. Maar ook steeds meer meisjes raken verslaafd aan porno.
  Pornografische beelden zijn niet zo onschuldig als het gezegd wordt: Deze beelden blijven in je herinneringen achter en komen terug in je gedachten en je fantasieën en werkt van daar door op je gevoel en je lichaam. Op den duur gaat het je leven beïnvloeden, bijvoorbeeld in relaties met meisjes of als je getrouwd bent.

  Met het beseffen dat het niet goed is dat je naar porno kijkt, is de eerste stap al gezet.

  Kies bewust om te stoppen en vraag God om je te helpen.

  Vermijd bewust seksuele prikkels. Hoe minder prikkels op je af komen, hoe gemakkelijker het is  om te kiezen voor een leven zonder porno. Verwijder filmpjes en links op je computer, zet er een filter op, gooi tijdschriften weg…

  Ga na in welke situaties je bijzonder veel last hebt van de drang om naar porno te kijken (bv. als je vermoeid bent, na frustraties, als je boos bent, als het je allemaal te veel wordt….) Geef dit alles aan Jezus, die je leeg en verlangend hart wil vullen. Hij is de drijfveer voor verandering, maar ook de helper in de strijd. Gebruik de tijd die vrijkomt (doordat je niet meer naar porno kijkt) om je relatie met God te verstevigen.

  Zoals bij alle verslavingen is het ook hier moeilijk om er helemaal los van te komen. Zoek daarom iemand die je hierin kan begeleiden, iemand die je vertrouwt en die dezelfde visie heeft op pornografie.

  En als het weer misgaat? Laat de moed niet zakken! Het is de moeite waard om door te gaan!

  En als je hierover iets wilt lezen, er zijn twee boeken voor jonge mensen, het ene is voor meisjes: “Het gevecht van iedere jonge vrouw”, door Shannon Ethridge, het andere voor jongens:

  “Het gevecht van iedere jonge man” door Stephen Arterburn (te bestellen bij www.pastoralecounseling.org/webwinkel). Over dit boek wordt het volgende geschreven:

  ‘Je moet, als jonge man, bijna met oogkleppen op lopen om seksueel zuiver te blijven. Mooie jonge vrouwen tonen hun verleidelijke vormen op omslagen van tijdschriften en boeken, op posters en reclameborden, op televisie en internet. Ook op het strand zie je ze lopen in minuscule bikini’s – of minder. Zelfs op straat en op de werkplek etaleren vrouwen hun schoonheden.
  Als je zuiver wilt blijven voor God, waar moet je dan kijken onder dit bombardement van erotische beelden? Hoe blijf je de verleiding de baas?
  ‘Alleen door een diepe, levende relatie met Jezus Christus,’ zeggen de schrijvers van dit boek. Zij laten je zien hoe je je ogen kunt trainen, hoe je je gedachten kunt reinigen en hoe je een realistisch gevechtsplan kunt ontwikkelen om seksueel zuiver te blijven. Of wil jij jezelf niet rein bewaren voor je toekomstige vrouw?’

   

 7. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

  Vele gelovige jongeren stellen zich de vraag wat ze moeten denken over homoseksualiteit. In de kerk horen ze dat het “niet mag”, en in hun omgeving dat het allemaal niet uitmaakt. Wat moet je nu daarmee?

  Hier een paar gedachten uit de Bijbel:

   

  Het eerste dat we in de Bijbel kunnen zien, is dat God van mensen houdt. Zijn liefde staat boven alles. Of ze lesbische of homoseksuele gevoelens hebben maakt voor Hem niet uit. God heeft alle mensen geschapen en daarom liggen ze Hem nauw aan het hart. God wil graag een relatie met de mens hebben. Omdat de zonde de mens in de weg staat, heeft God zelf hiervoor een oplossing bedacht: Jezus Christus is voor de zonde gestorven. Daarom is Gods genade er voor allen die het willen aanvaarden.

   

  Het tweede dat we in de Bijbel kunnen zien, is dat God met het scheppen van seksualiteit een goede bedoeling had. Zijn bedoeling was dat een man en een vrouw in het huwelijk door seksualiteit met elkaar verbonden worden en van elkaar kunnen genieten. Sinds de zonde in de wereld is, wordt de mens verleid om dit doel niet meer voor ogen te hebben. Hij wordt afgeleid door afgunst, overspel, seks buiten het huwelijk, homoseksualiteit en nog veel meer.

   

  Het derde dat we in de Bijbel kunnen zien, is dat het uitleven van homoseksualiteit altijd in verband wordt gebracht met een volk dat leeft in zonde. Waar God niet meer de eerste plaats had in een volk, kwam homoseksualiteit meer voor dan anders. In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus het huwelijk tussen man en vrouw waardeerde. Jezus verbaasde zijn leeftijdsgenoten door zijn barmhartige omgang met mensen die deze norm niet haalden (echtbrekers, bedriegers). Jezus bestrafte hen niet, maar bood hen levensverandering en genezing aan. Daarom is de boodschap van de Bijbel liefde, hoop en toekomst.

   

  Zit je zelf met homoseksuele gevoelens? Praat dan met iemand die je vertrouwt of schrijf een mailtje naar Chris.

 8. Ik weet dat ik als christen beter niet uitdagend gekleed mag zijn, toch wil ik me mooi kleden. Waar ligt de grens?

  Met kleding communiceer je. Zo kan je vertellen dat je je niet goed voelt als je je onverzorgd kleedt. Maar ook ‘ik ben helemaal niet belangrijk’ of ‘ik vind kleding niet belangrijk…’

  Je mag best communiceren dat je jezelf mooi vindt, vrouw bent, en geniet van het leven. Jezelf verzorgen heeft ook een uitwerking op je totaal functioneren.

  Maar belangrijk is: welke boodschap geef je door? En vooral: wat benadruk je? Met doorgeven dat je jezelf waardevol vindt, komt er een scheiding tussen ‘mooi’ en ‘iets wat je voor jezelf benadrukt. Dat kan zijn: ‘zie mij, ik mag er zijn’ of ‘ik bescherm mezelf’. Benadruk je in je mooi zijn, je vrouw zijn als een open boek? Of benadruk je je vrouw zijn als iemand die zichzelf zo kostbaar acht dat ze haar niet zomaar weggeeft? Hoe wil je dat een man jou ziet?

  Iets om over na te denken: kledij werd door God aan de mens gegeven om zich te bedekken. De media wil mensen kledij verkopen om zich te tonen en de aandacht naar het lichaam te trekken. Is jouw kledij mooi, of aandacht trekkend naar iets wat het voor anderen moeilijk maakt om rein te blijven?

  Je kunt je ook mooi kleden, maar toch als doel hebben om de mannen om je heen bescherming te bieden. Dan stel je voor jezelf de grens ‘ik wil niet dat hij door mij in de problemen raakt’. Kleding vertelt wie je bent en hoe je denkt… Wees je daarvan bewust!

 9. Ik heb een relatie, maar eigenlijk ben ik alleen nog met hem samen, omdat hij anders zelfmoord zal plegen. Wat moet ik doen?

  Goed dat je je vriend niet zomaar aan zijn lot wilt overlaten!

  Als je vriend dreigt dat hij zelfmoord zal plegen als jij een einde aan de relatie maakt, dan zit er al iets scheef in jullie relatie. Liefde dwingt niet! Een relatie die een dreiging als basis heeft, zal niet stand houden. Daarom zou het beter zijn om deze relatie stop te zetten.

  Vraag iemand in zijn omgeving om hulp, bv. zijn ouders, vrienden van hem of een jeugdleider. Je kan zo de verantwoordelijkheid afgeven.

16okt 2014
 1. Ik ben het niet eens met mijn ouders

  Je hebt een meningsverschil met je ouders en dat is nooit prettig. Je ouders zijn bezorgd om je en willen het beste voor je. En jij wilt vooral dat je ouders je loslaten en de regels wat versoepelen. Wat in ieder geval niet werkt, is boos worden en ruzie maken. Wat je wel kunt doen? Praten met je ouders. Ga eens met hen zitten – op een rustig moment – en vertel hun wat je niet prettig vindt aan hun regels en waarom.

  Geef je ouders vervolgens ook de ruimte om hun kant van het verhaal te vertellen. Vervolgens kun je met hen praten over wat je graag anders zou willen zien. Misschien kunnen jullie een proefperiode instellen voor nieuwe regels en daarna samen kijken of dit werkt. Blijven je ouders toch regels stellen waar je het echt niet mee eens bent? Dan zul je je daar toch bij neer moeten leggen, hoe ontzettend je daar ook van baalt. Het blijven tenslotte wel je ouders…

16okt 2014
 1. Niemand ziet me staan…

  Je hebt geen vrienden, niemand ziet wie je bent en wat je kan… Je voelt je alleen, en niet opgemerkt. Hoewel het waar is, klinkt het voor jou misschien goedkoop om te zeggen dat Jezus je ziet staan. Ook Jezus wil dat niemand zich alleen voelt. Het feit dat God Eva schiep voor Adam is een teken dat Hij wil dat we samen door het leven gaan. Dit is ook de reden waarom Jezus een gemeente of kerk geeft, een plaats waar gelovigen met elkaar samenleven en zorg voor elkaar gaan dragen.

  Als je ervaart dat niemand je ziet staan, ga dan niet in een hoekje zitten, maar ga op zoek. Praat erover met je ouders, de voorganger of jeugdleider van je kerk, of stuur een mail naar Chris. Het helpt om uit je schulp te kruipen en vriendschap te gaan geven. Wist je dat veel mensen zich zo voelen en ernaar verlangen dat iemand hen aanspreekt? Voor wie kan jij vandaag tot zegen zijn? Wie kan jij vandaag laten voelen dat hij of zij belangrijk is? Door dit te doen gaan mensen anders op je reageren en vriendschap teruggeven. Meer nog… je gaat ontdekken dat je blij wordt van geven.

  Jezus ziet je staan! Hij noemt je zijn vriend (Johannes 15:15). Hij wijst je niet af, maar geeft je zijn liefde (Romeinen 8:31-35). Hij heeft kwaliteiten in jou gelegd, waarmee je Hem mag dienen. Zoek uit wat je kwaliteiten zijn en gebruik ze.

 2. Mijn vriendin is depressief. Hoe kan ik haar helpen?

  Het eerste wat je kan doen is luisteren. Luisteren is belangrijker dan proberen advies geven. Het kan gebeuren dat je dingen zegt die verkeerd kunnen overkomen. Bijvoorbeeld als je zegt dat het niet zo erg is, dat er ergere dingen zijn, dat het allemaal wel snel beter zal worden. Dat zou olie op het vuur zijn. Ze zullen je vriendin het gevoel geven hier helemaal alleen in te staan. Ze zal zich nog minder waardig voelen. Probeer dit te vermijden. Probeer door te luisteren en voorzichtige vragen te stellen de ware reden van de depressie te weten te komen. Wees steeds begripvol naar je vriendin toe, toon haar dat je er echt voor haar bent.

  Als ze daar open voor staat kun je samen bidden, maar jij kan altijd je vriendin aan God opdragen, bid voor haar een hoopvol gebed, een gebed dan haar laat zien dat er nog steeds hoop is, dat God daar is, dat ze zeker niet alleen is met haar pijn en verdriet.

  Wees wel waakzaam voor jezelf. Je kan en mag je vriendin helpen zoveel je kan, maar ga daar niet te ver in, als je merkt dat je niet meer kunt doen dan luisteren en bidden, zoek een vertrouwenspersoon waar je vriendin terecht kan. Of bemoedig haar direct om naar de juiste hulpverlening te gaan.

 3. Ik zou zo graag een vriend hebben, maar hoe? ik maak niet gemakkelijk vrienden. Heb je tips voor mij?

  Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om vrienden te maken. Voor iemand die niet gemakkelijk vrienden maakt is afspreken om naar de bioscoop te gaan of om te gaan winkelen al een moeilijke klus. Groepswerk op school is een hele opdracht en de sportclub is een uitdaging.

  Of je gemakkelijk vrienden maakt, hangt heel sterk samen met hoe je over jezelf denkt. Gedachten als “ze vinden me zeker niet leuk”, “ik ben anders als zij” of “ik kan niets” kunnen je parten spelen.

  Probeer eraan te denken dat ook jij toffe eigenschappen hebt die anderen waarderen (God heeft immers iedereen anders gemaakt, en daar mogen we blij mee zijn!). Probeer ook anderen te waarderen, dan voelen ze zich goed in de buurt van jou. Let op gelegenheden om iemand uit te nodigen, en als iemand jou uitnodigt, laat de kans dan niet liggen.

  Verwijt jezelf niet, als het je weer niet gelukt is. Er komen weer nieuwe kansen.

 4. Ik heb een vriend die moslim is. Hoe kan ik hem van Jezus vertellen?

  Je moslim vriend staat misschien wel meer open voor het geloof dan je andere vrienden, net omdat hij het heel serieus meent met God / Allah. Heb zeker geen schrik om met hem/haar over het geloof te praten. Het is wel heel belangrijk dat je niet in discussie gaat. Probeer gewoon vanuit je eigen getuigenis, je eigen verstaan van de Bijbel, je eigen leven van Jezus te getuigen. Graag geven we je enkele handvaten mee die je kunnen helpen in gesprek met moslims: Een moslim heeft een ander denken over God dan een christen. God is de verhevene, die nooit nabij komt. God is de machtige, die niet begrepen kan worden. Voor een moslim is het heel moeilijk te begrijpen dat God onvoorwaardelijk kan liefhebben.

  Voor de moslim is de Koran een ‘heilig’ boek. De Koran is namelijk uit de hemel afkomstig, terwijl de profeet Mohammed door God gezonden is om de Koran bekend te maken. In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen. De Bijbel is voor ons Gods Woord die ons God en Jezus doet kennen. Voor een moslim is het kennen van de Korantekst (Arabische) zelfs als je de tekst niet verstaat of begrijpt al heel belangrijk.

  De gedachte dat God speciaal nabij gekomen is in Jezus Christus en dat Hij de weg naar God voor ons weer ontsloten heeft, is voor een moslim niet te begrijpen. Er ligt heel veel nadruk op Gods verhevenheid en almacht. Daarom is de menswording van God onacceptabel. Ook de kruisiging (en de opstanding) van Jezus wordt ontkend. God zou nooit toestaan dat Zijn profeet zo behandeld zou worden.

  Ook over de mens denkt de islam anders dan het christendom. De mens is slaaf van God. Hij kan dus nooit ’Vader’ zeggen. Er bestaat geen liefdevolle relatie tussen God en mens. Aan de ene kant spreekt de islam dus laag over de mens; aan de andere kant echter hoger dan het christendom. De mens heeft geen zondige natuur en is daarom in staat Gods geboden te volbrengen. Door goed zijn best te doen, kan een moslim het paradijs verdienen. Dat moet hij echter afwachten, een moslim heeft geen geloofszekerheid.

  Heb je nog verdere vragen over het delen van je geloof met een moslim neem dan gerust contact op met Gave Veste:  http://www.gaveveste.be/

 5. Ik heb een masker op. Ik sta altijd klaar voor iedereen om te luisteren, maar mijn eigen problemen verzwijg ik. Ik ben het beu. Wat moet ik doen?

  Dit is al een goede stap die je zet: je beseft dat je een probleem hebt en zoekt naar een antwoord. Heel goed!
  Stel jezelf de vraag waarom je je eigen probleem verzwijgt. Denk je dat je alleen iets waard bent als je sterk bent? Vertrouw je niemand? Of denk je misschien dat je het niet waard bent uit de problemen te geraken? Heb je iemand die je vertrouwt, misschien een volwassene? Misschien kan je daar beginnen om over je problemen te praten. Hij zal je kunnen helpen om dit probleem te overwinnen.

 6. Ik heb altijd goede voornemens, maar als ik dan met mijn vrienden samen ben, ben ik alles vergeten. Wat moet ik doen?

  Goed dat je goede voornemens hebt. Dat is een goed begin!
  Denk erover na waarom je dan alles vergeet. Ben je bang dat je er niet meer bij hoort als je niet alles meedoet? Hangt je zelfwaarde af van de goedkeuring van de anderen? Of worden je keuzes door alcohol afgezwakt?
  Vraag Jezus om wijsheid en hulp. Zoek een vriend in de groep die samen met jou in één richting gaat. Samen gaat het gemakkelijker! Vraag andere gelovigen om je door gebed te ondersteunen en om je af en toe te vragen hoe het ermee gaat.

 7. Hoe kan ik mijn niet-christelijke vrienden van Jezus vertellen?

  Een van de beste manieren om over je geloof te vertellen is het verhaal van jouw bekering vertellen. Je kent immers je eigen verhaal als de beste. Dit kan je de opening geven die je nodig hebt om over Jezus te vertellen. Maar je vrienden merken heus wel dat je anders bent als je dicht bij god leeft. Geef dan ook eerlijk antwoord als je daar vragen over krijgt. Dat zal soms meer impact hebben dan dat je met moeilijke Bijbelse teksten en verhalen komt.

  Als je vrienden met vragen komen, probeer die dan ook steeds te beantwoorden. Soms zal je het antwoord niet weten, maar maak je daar geen zorgen over en wees dan ook eerlijk naar je vrienden toe. Laat het daar dan wel niet bij, maar ga op zoek naar een antwoord zodat je je vrienden de volgende keer toch een antwoord kan geven.

  Nog niet genoeg? Neem je vrienden eens mee naar je jeugdgroep of jeugddienst.

  Wees vooral niet bang om te getuigen. God gaf ons Zijn Heilige Geest zodat we wijsheid en kracht mogen ontvangen om de wereld in te gaan en over Zijn liefde en genade te vertellen. Bid God voor kracht en een verlangen om je geloof met anderen te delen.

 8. De moeder van mijn vriendin drinkt te veel. Hoe kan ik haar helpen?

  Een belangrijke vraag hierin is: Vindt haar moeder zelf ook dat ze een probleem heeft? Als dat zo is, dan kan je vriendin haar moeder bemoedigen om hulp te gaan zoeken, want in je eentje van een alcoholverslaving af geraken is heel moeilijk. Hulp vindt ze bij de huisarts, de gemeenteleider, of een hulporganisatie (zoals het CPC, www.pastoralecounseling.org).

  Vindt haar moeder dat ze geen probleem heeft, dan is het lastiger. Je vriendin zou dan aan kunnen geven dat ze ziet dat het niet goed gaat met haar moeder en dat ze zich daar zorgen om maakt. Vervolgens kan ze haar moeder vragen om hulp te zoeken.

  Maar niet alleen haar moeder heeft een probleem, ook zijzelf heeft misschien af en toe ondersteuning nodig. Je kan haar aanraden om met Chris te chatten of te mailen, gewoon om haar hart te luchten of om advies te vragen.

 9. De papa van mijn vriendin is overleden. Ik voel me zo machteloos. Hoe kan ik haar helpen?

  Wanneer een geliefde sterft, gaat dat diep. Een deel van jezelf raak je kwijt en je veilige wereld is aan het wankelen gebracht door een lege plek die niemand kan opvullen. Verdriet en rouwverwerking kost tijd. In het begin heeft iedereen aandacht voor je, maar naar verloop van tijd gaat voor iedereen het leven door, behalve voor diegene die een geliefde heeft verloren. Juist in deze tijd kan jij tot zegen zijn! Hoe doe je dat praktisch:

  Verdiep je een beetje over het proces van rouwverwerking. Dat helpt je om haar reactie op dingen te begrijpen. Rouwverwerking veroorzaakt allerlei gevoelens:

  1. Ontkenning: ‘Dit kan niet waar zijn…’ In het proces doe je alsof het niet waar is, niet gebeurd is en voel je je alsof je elk moment wakker kunt worden van een nare droom. Probeer in dit proces te luisteren.
  2. Boosheid: ‘Waarom overkomt mij dit?’ Het kan gebeuren dat de persoon heftig reageert op haar omgeving en iedereen afwijst. Als jij ook afgewezen wordt, neem het niet persoonlijk maar verdraag het. Op die manier ben je een grote hulp voor je vriendin. Jij bent niet de oorzaak maar het verdriet. Je hoeft ook geen antwoord vinden op de vraag  ‘waarom’, tenslotte weet je ook jij niet waarom. God zelf zal het op Zijn tijd wel tonen.
  1. Schuldgevoelens: ‘Had ik maar….’ Langzaam komt de aanvaarding dat de overledene er niet meer is. Maar voordat het een plaatsje krijgt is er een proces van ‘het leven overlopen’. In dit proces sta je stil bij dingen die je had willen doen, maar niet gedaan hebt. Je kan je vriendin helpen om werkelijke schuld bij God af te geven – Hij vergeeft. En als ze niet schuldig is (maar het wel zo voelt), dan kan je haar bemoedigen om de dingen duidelijk te onderscheiden. In vele gevallen gaat het om gevoelens die verwoorden ‘het kan niet meer’ of ‘het is te laat’ om dit te zeggen of dat te doen…
  1. Verdriet: ‘Hij is er niet meer…’. In deze fase dringt het door dat het ‘voor altijd anders zal zijn’ en wordt het gemis toegelaten. Laat in het verdriet ruimte voor vertellen en tranen. Blijf aandacht geven en bid voor je vriendin. Durf te spreken over de papa van je vriendin. Haal herinneringen op, of spreek over de toekomst zonder de papa. Door aan te moedigen te delen over gevoelens die boven komen, help je bij de verwerking. Wees niet bang voor de tranen die boven komen. Deze zijn helend. Je hoeft ook geen oplossing voor alles te hebben. De schouder zijn waar ze op mag huilen is op dat moment een grote zegen voor haar. En huil gerust ook mee. Zelfs de Bijbel roept daar toe op (1 Kor. 12:26,27).
  2. Aanvaarding: ‘het is niet fijn, maar wel goed…’ Er komt ruimte voor gesprek en te praten over de toekomst waarin weer plannen worden gemaakt…

  En bedenk nog dit: als het je te zwaar is mag jij ook hulp zoeken voor jou en je vriendin.

 10. Hoe kan ik tegen de groepsdruk ingaan?

  Alle mensen worden min of meer bepaald door andere mensen, al is het soms op verschillende terreinen. Het voelt gewoon niet goed om alleen te staan tegenover een groep. Een trucje is, om een medestander te zoeken die samen met jou tegen de groepsdruk ingaat. Zo voel je je niet meer alleen.

  (In dit filmpje kan je zien hoe machtig groepsdruk kan zijn https://www.youtube.com/watch?v=N7jUJUa77kk)

  Dus, zorg ervoor dat je niet alleen staat!

 11. Soms ben ik jaloers op mijn vrienden die niet gelovig zijn: ze hebben het toch allemaal veel gemakkelijker. Toch wil ik God niet loslaten. Wat moet ik doen?

  Maak eens een lijstje van wat je allemaal hebt als je God kent! Vergelijk dit nu eens met je ongelovige vrienden, wat missen zij dat jij hebt en wat lijk jij te missen dat zij hebben? Is dit lijstje het nu waard om God aan de kant te schuiven?

  En ja, vaak lijkt het alsof zij het maar gemakkelijk hebben, ze kunnen doen wat ze willen, ze kunnen hun leven leiden zonder zorgen, zonder verantwoording te moeten afleggen. Maar zijn ze dan echt zo gelukkig? Dit is dan ook maar schijn. Jij hebt God in jouw hoek, waar je steeds op kan terugvallen. Hij is daar voor jou. Wie hebben zij in hun hoek? Welk doel hebben zij voor hun leven? Alleen plezier maken, de regels overtreden, een leven zonder God. Jouw levensdoel is bij God komen. God eren met wie je bent en wat je doet. Laat dit niet van je afnemen omdat je denkt dat je ongelovige vrienden het veel gemakkelijker hebben.

  Vraag God jou te tonen hoe goed jouw leven is, zoek zijn beloftes op als je twijfelt. Lees je Bijbel, er zijn zo veel verhalen die aantonen hoe een leven met God een rijk en spannend leven is. Ga dit avontuur niet uit de weg.

 12. Hoe kan ik aan mijn vrienden tonen dat ik christen ben?

  Er zijn minstens 2 manieren om aan je vrienden te tonen dat je christen bent.

  • Als je Jezus volgt, gaat je leven veranderen: je zal andere dingen belangrijk vinden, je zal van binnen vrede ervaren en meer liefde krijgen voor andere mensen. Deze verandering zullen de mensen rondom je opmerken en zich misschien afvragen hoe dat komt.

  Je kan met woorden aangeven dat je christen bent en getuigen van wie Jezus is en wat hij doet in je leven. Een getuigenis van jezelf wijzen de meeste mensen niet af.

 13. Mijn vriendin snijdt zichzelf. Hoe kan ik haar helpen?

  Het is heel bijzonder dat je er achter gekomen bent dat je vriendin zichzelf snijdt omdat het meestal in het verborgene gebeurt.
  Het helpt om te begrijpen waarom je vriendin zichzelf snijdt. Snijden is een vluchtweg, wanneer een innerlijke pijn niet meer te hanteren is. Op dat moment doe je jezelf pijn, zodat de lichamelijke pijn de innerlijke pijn overstemt.

  De vraag is: wat is de innerlijke pijn van je vriendin? Kan ze daar over vertellen? Kan je haar aanmoedigen er met iemand over te praten die haar zou kunnen helpen? Ouders, of iemand in de gemeente? Chris? Probeer een brug te zijn naar hulp, door met haar te praten en voor haar te bidden. Vertel  haar dat ze Chris kan mailen! Als je merkt dat dit niet lukt, neem dan zelf contact op met Chris die jou verder kan en wil helpen.

06aug 2014
 1. Ik heb een leuke jongen leren kennen via facebook. Ik wil hem graag eens ontmoeten, maar mijn vriendinnen raden me dit af. Wat moet ik doen?

  Je vriendinnen hebben gelijk: het is te gevaarlijk om met iemand af te spreken die je alleen kent via internet. Wie weet wie zich achter de naam verbergt?

  Bespreek zoiets in elk geval met je ouders. Zij kunnen je helpen om op een veilige manier met iemand af te spreken.

 2. Als ik op facebook zit, heb ik altijd het gevoel alsof alle anderen een leuk leven hebben en ik zit alleen maar thuis. Wat kan ik doen?

  Op facebook lijkt alles leuker en mooier dan het er eigenlijk echt is. Vaak geven de comments en likes een vertekend beeld. Je wordt overspoeld door informatie, door filmpjes, door foto’s, door muziekjes en zo veel meer, dat je het gevoel krijgt zo veel te missen. Maar het leven is zo veel meer dan facebook. Als facebook je dit gevoel geeft, misschien moet je dan even een pauze inlassen en facebook even facebook laten. Gebruik de tijd dat je daarmee wint om leuke dingen met vrienden te gaan doen. Zoek een hobby buitenshuis, waar je andere mensen kan ontmoeten, waar je je gedachten op ander dingen kan focussen.

  Probeer eens een echt gesprek face to face met je vrienden ipv steeds via de computer of je gsm. Je zal merken dat dat zo veel fijner is. Je vrienden zullen dit vast ook veel fijner vinden. Ga naar een jeugdgroep, ga op kamp, op weekend en leer mensen kennen. Kies voor het echte leven ipv voor een cyberleven.

06aug 2014
 1. Mag ik als christen naar niet-christelijke muziek luisteren?

  Als je je deze vraag stelt, dan toon je dat je zoekt naar de wil van God voor je leven. Dat is mooi!

  Over sommige dingen is de Bijbel heel duidelijk: Stelen, liegen, echtbreken, doden,… is volgens de tien geboden verboden. Maar jammer genoeg staat er niets over muziek beluisteren. Wel vinden we in het nieuwe testament aanwijzingen die ons richtlijnen kunnen geven. In 1 Korinthe 6:12 staat hiervoor een goed vers: “U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.”

  Het is niet “verboden”, om naar niet-christelijke muziek te luisteren, maar de vraag is of het goed is. Je kan jezelf eens de volgende vragen stellen:

  – Waarom stel je die vraag? Voel je je misschien niet goed als je naar die muziek luistert? Dan zou dit gevoel van God kunnen zijn die via je geweten spreekt.

  – Wat doet die muziek met je? Brengt het slechte gedachten of gevoelens met zich mee? Reden genoeg om er niet naar te luisteren, want dan is het niet goed voor je.

  – Wordt het gewoon eens op de radio gedraaid, of ben je een echte fan die elke nieuwe cd koopt? Dan zou je er over na kunnen denken waarvoor je je geld (en je hart) geeft.

  – Leid de tekst je af van wat goed is volgens de Bijbel? Maak dan goede keuzes.

  – Kijk je ook naar de clips? God geeft ons de opdracht om onszelf te beschermen door erop te letten wat we via onze ogen binnenkrijgen.

06aug 2014
 1. Ik ben het slachtoffer van cyberpesten. Wat moet ik doen?

  Wat erg dat jij gepest wordt. Dat kan je echt helemaal onderuit halen. Goed dat je op zoek gaat naar een oplossing!

  Het belangrijkste is dat je niet alleen blijft met je probleem. Vertel het aan iemand die je vertrouwt. Het beste is het om met je ouders te spreken, een leraar of een jeugdleider.
  Vat scheldpartijen nooit te persoonlijk op.
  Reageer niet op pestmails of -smsjes. Als je op de chat gepest wordt, ga er dan niet op in. Haal er een volwassene bij.
  Hou de pestberichtjes goed bij. Je hebt dan bewijsmiddelen tegen de verzender.
  Als je gepest wordt door klasgenoten, vertel het dan aan een leraar. Blijf niet met deze last rondlopen.

 2. Ik wordt gepest op school. Wie kan me helpen?

  Het is heel erg als je gepest wordt. Telkens gebeuren er weer erge dingen, zodat je op den duur bang wordt om naar school te gaan. Dat is een moeilijk leven, en het is goed dat je naar een oplossing zoekt.

  Probeer de schaamte te overwinnen en spreek met je ouders. Misschien reageren ze heftig op wat je verteld. Of je vraagt een leerkracht om hulp. Er zijn manieren om daar iets aan te doen, als ze ervan weten.

  Heb je eerst nog wat bemoediging nodig of wil je dat we voor je bidden? Stuur dan een mailtje naar Chris of ga naar de Chris-chat.

 3. Een vriend van mij wordt gepest. Wat kan ik doen?

  Het is goed dat je ermee inzit dat je vriend gepest wordt.
  Meestal is er vooral een die pest, en de anderen doen gewoon mee terwijl ze het ook niet fijn vinden. Wat jij kan doen? Je kan deze meelopers vragen om niet meer mee te pesten. Op die manier komt de pester alleen te staan en heeft geen helpers meer.

  En je kan ook samen met je vriend hulp zoeken bij een volwassene (als het op school gebeurt de juf of meester, als het in de sportclub gebeurt de trainer…)

15mei 2014
 1. Ik studeer veel voor toetsen en tijdens de toets weet ik niets meer. Wat kan ik doen?

  Jammer als je veel gestudeerd hebt en je dan niet kan tonen wat je weet.  De stress speelt je parten.

  Wat kan je doen tegen de stress bij toetsen?

  – Denk eraan, je waarde hangt niet af van goede resultaten. Als een kind van God sta je aan de kant van de Koning! Wat een ontspanning!
  – Probeer om minder gespannen naar de toets te gaan: Stop op tijd met studeren (een uur voor het slapengaan), kijk niet tot voor het slapengaan een spannende film en maak geen computerspelletjes, want dit zorgt voor nog meer spanning. Ga in plaats daarvan nog even wandelen of fietsen met iemand van je gezin, want door te bewegen bouw je de stresshormonen af, je slaapt beter en wordt meer ontspannen wakker.
  – Voor de toets kan je op je ademhaling letten, want bij stress stokt ons soms letterlijk de adem. Let vooral op het rustig uitademen (het inademen gaat vanzelf). Ten laatste na 10 minuutjes wordt je rustig.
  De inzet van 10 minuutjes om rustig te worden is de moeite waard als je dan goed kan doorstarten tijdens de toets.

  Is er iemand op school aan wie je studie-advies kan vragen?

 2. Mijn broer heeft een ongeneeslijke ziekte. Hij zal niet meer lang leven.

  De pijn en ziektes van mensen waar je van houdt, hebben altijd een grote invloed op je eigen leven. Het is moeilijk mee om te gaan en vaak vind je geen antwoord op je vragen. Weet dat vragen mag, wat dan ook. God zal je niet altijd het antwoord geven dat je wil, maar Hij geeft je altijd wat je nodig hebt. Je kan je broer misschien niet genezen maar je kan wel een goede broer of zus voor hem zijn. Wees er voor hem en koester samen de fijne momenten. Geef hem de aandacht en liefde die hij nodig heeft, maar probeer ook nog aan jezelf te denken. Ook jij moet door de pijn heen. Probeer die pijn niet te negeren. Als je er over kunt praten met je broer, doe dit dan ook, ga samen door dit proces. Ook met je ouders en eventuele andere broers/zussen. Geef samen de pijn aan God en draag je broer aan God op.

  Praat met je broer over Gods oneindige liefde en genade. Misschien heeft hij zelf nog geen keuze voor Jezus gemaakt, help hem daar ook in. Breng een stukje hoop in de korte tijd die hij nog heeft. Een hoop dat hij straks Gods armen om zich heen mag voelen, dat hij geen pijn en verdriet meer zal hebben, maar bij God mag komen.

  Hou hier zelf ook aan vast, weet dat Gods beloftes stand houden, Hij belooft ons Zijn liefde en troost. Sta op die belofte en laat je troosten.

 3. Is alcohol drinken voor je 16de echt zo slecht?

  Het lijkt je misschien overdreven dat je pas vanaf 16 jaar alcohol mag kopen.
  Het is waar, alcohol drinken voor je 16 bent, is schadelijk. Je hersenen zijn volop aan het ontwikkelen, en door alcohol wordt deze ontwikkeling belemmerd. Als je je hersenen echt niet wil schaden, dan moet je zelfs wachten met alcohol drinken tot je 24 bent. Pas dan zijn je hersenen helemaal ontwikkeld. Als je slim bent (en het ook wilt blijven), wacht je dus beter.

 4. Ik heb gehoord dat je niet verslaafd geraakt aan blowen. Is dat nu waar of niet?

  Blowen is het roken van wiet. Wiet valt onder de categorie “softdrugs”, wat niet wil zeggen dat het een “softe” drug is! De naam “softdrug” toont aan dat je niet lichamelijk ziek wordt als je stopt met blowen (zoals dat bij een heroïneverslaving wel het geval is). Er is wel een geestelijk verlangen om weer te blowen. Je wordt dus geestelijk wel verslaafd, wat net zo erg kan zijn als lichamelijk verslaafd.